Każdy Chrześcijanin To Lekarz

Pobierz audio

Jezus chodził po Ziemi i leczył ludzi. To było treścią każdego dnia jaki spędził w czasie swojej służby. Każdy Chrześcijanin, który chce naśladować Jezusa musi jak On stać się lekarzem.

3 thoughts on “Każdy Chrześcijanin To Lekarz

 1. Dysputy teologiczne będące celem same w sobie, są zupełnie czym innym od dyskusji mających na celu dochodzenie do Prawdy Słowa Bożego. Miałem wrażenie, że rozmawialiśmy w celu tym drugim, a nie pierwszym. Według mnie, to nie była czcza gadanina o niczym, ale dyskusja o mega ważnych sprawach, które chcemy poznać w pełni przez Słowo Boże. Nie wszystkie ustawy i Prawa są znane, uznawane i zachowywane przez nas chrześcijan. Sobota: super …ale to nie wszystko. Pieczęcią Bożą jest Jego cała TORA, a nie tylko Sobota.
  To jej fragmenty, według nakazu Boga, miały być umieszczone przy ręce i na czole wiernego ludu i o przepisach Tory lud przymierza miał pamiętać.
  Chrystus nie przyszedł zmienić Zakon (Torę) ani Proroków… Sam mówi to wyrażnie.

  1J 2; 4-5 „Kto mówi: Znam go, a ustaw jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.”
  J 14; 15 „Jeśli mnie miłujecie, ustaw moich przestrzegać będziecie.”

  Rozmawialiśmy o Jego ustawach, by nie zostać uznanymi za obłudników i za kłamców w Jego oczach.

  Szymon… pomijasz pewną kwestię: sam na wstępie cytujesz słowa Biblii, które właśnie potwierdzają głęboki sens takich debat i rozmów teologicznych, a nie im zaprzeczają… …i zauważ, że Bóg używa zdania warunkowego zaczynającego się od słowa „Jeżeli”….
  To że Bóg w ogóle może być naszym lekarzem, uzależnione jest od tego czy będziemy strzec Jego WSZYSTKICH PRZEPISÓW (które mamy poznać):

  Cytujesz:
  2 Mjż 15; 26 „I rzekł: JEŻELI pilnie słuchać będziesz GŁOSU PANA, Boga twego, i czynić będziesz to, CO PRAWE w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na PRZYKAZANIA JEGO, i strzec będziesz WSZYSTKICH PRZEPISÓW JEGO, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.”

  Własnie dyskutowaliśmy co jest prawe w oczach Pana, jakie są przykazania Jego i rozpatrywaliśmy jakie to są WSZYSTKIE PRZEPISY Jego… żeby je z miłości zachowywać, a nie odrzucać… żeby Bóg mógł być naszym lekarzem, bo tylko wtedy gdy zachowujemy Jego Słowo może nas leczyć i wyprowadzać ze śmierci ku życiu.
  To jest możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy w Pełnym Przymierzu z Bogiem i podążamy Jego wąską ścieżką Prawdy.

  Co z tego, że Samarytanie wierzyli w Boga.. co z tego, że Kain wierzył w Boga i składał Jemu ofiary.. co z tego, że Wielki Babilon wierzy z Boga …jeśli oni wszyscy nie byli i nie są posłuszni przykazaniom i ustawom i całemu Prawu Bożemu.. a tylko wyrywkowo i to co im pasuje.
  Nie bądżmy Mniejszym… albo Małym Babilonem…

  Szymonie, a może bez znajomości pełni Prawdy, a tylko znając jej część, zamiast leczyć i prowadzić ku Życiu, będziemy nieświadomie prowadzić innych na manowce i ku zatraceniu..? Jeśli nie trzymasz się dokładnie i co do joty planu, na którym jest zaznaczony Skarb, to tego Skarbu nie znajdziesz… zgubisz drogę.

 2. c.d..:
  Mam wrażenie, że wielu chce innych leczyć, nawracać i prowadzić… a do końca sami nie wiedzą jakimi drogami i dokąd tak naprawdę, bo sami tej wąskiej drogi nie znają..

  „…a potem przyjdż i naśladuj mnie” …powiedział Chrystus. ….żeby Go naśladować trzeba Go naprawdę dobrze znać i Jego zalecenia.
  Żeby mieć Moc od Boga by prowadzić, uzdrawiać i wskrzeszać trzeba być w PEŁNYM PRZYMIERZU z Nim, .. a nie tak jak Samarytanie i inni im podobni.

  2Ts 2:10: I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
  2Ts 2:12: Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
  2Ts 2:13: bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
  1Tm 2:4: Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
  2Tm 2:25: Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy.
  2Tm 4:4: I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom;
  Jak 1:18: Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.
  2Jn 1:2: Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki:
  2Ko 11:10: Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze
  2Ko 4:2: nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.
  Rz 2:8: Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta.
  Rz 1:18: Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
  Jn 16:13: Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
  Jn 8:32: I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
  …i wiele innych
  Szabat Szalom..!
  And

 3. Pieczęcią Bożą jest Duch Boga.
  W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.” – Efezjan 1.12-14
  Sabat jest znakiem pomiedzy Bogiem Stwórcą a jego ludem.
  16 Przetoż będą strzec synowie Izraelscy sabbatu, zachowując sabbat w narodziech swych ustawą wieczną.

  17 Między mną i między syny Izraelskimi znakiem jest wiecznym; bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, , a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął” (Księga Wyjścia 31:16-17).

  Duch Boga zawsze bedzie prowadził do przestrzegania przykazań Bożych.
  Po tym poznamy Ducha Bożego .

  1 J 3, 24: Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

  Co do wieczerzy paschalnej są to dni wyznaczone przez Boga 14 Nissan, a w jaki sposób je obchodzić zobacz ewangelię Jana.

  Łamanie chlebem to nie wieczerza paschalna.

  Czy inne świeta nas obowiązują jeżeli wierzymy w Jezusa to napewno, gdyż On jest w każdym z nich Tym na którego one zskazują.
  Jest ich końcem jak to gdzieś tak napisano ,, ale żle zrozumiano,,.

  Czy pewnikiem jest czynienie cudów, raczej czynienie pomocy bliżnim.
  Cuda bedą sie działy i w odstepczym kościele szatan oto już sie postara, ,,napisano o tym w listach,,.

  Jezus powiedział.

  Mat7
  22 Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie! izażeśmy w imieniu twojem nie prorokowali, i w imieniu twojem dyjabłów nie wyganiali, i w imieniu twojem wiele cudów nie czynili?

  23 A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.

  Czy prawo ceremonialne nas obowiązuje?
  Napewno nie gdyż świątyni niema tu na ziemi i kapłanem został Jezus z pokolenia Judy na wzór Melchzedeka.
  Kapłaństwo Lewitów przemineło.
  I obrządki świątynne.

  Heb9
  1 A miałoć i pierwsze ono przymierze ustawy około służby Bożej i świątnicę świecką.

  2 Albowiem sprawiony był przybytek pierwszy, w którym był świecznik, i stół, i pokładne chleby, który zwano świątnicą.
  Czytaj cały 9.

  Ale prawo Boga zawsze będzie obowiązywało do końca tego świata.
  Gdyż w świątyni niebiańskiej Jezus jest Kapłanem oredującym dzień i noc przed Bogiem.

  A poza tym pozdrawiam cienieprzyszłści za wytrwanie i wkład pracy.
  Dobra robota.
  Daniel Sieniuć
  Ama Ama Kot .fb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

f5Mc

Please type the text above: